Ball

Veselica Gorjancev / Gorjanci-Fest 2018


Kje / Wo: Pri Pušniku v Šentkandolfu / Im Gasthaus Puschnig in St. Gandolf

Bogat srečolov / Großer Glückshafen !

Zabava vas / Es unterhält Sie:
Ansambel Drava

Vstopnina / Eintritt € 5,—
Večerna blagajna / Abendkassa: € 7,—


Vergangene Termine