Klassik

Tian-Kong Women’s Chorus


Werke von W. Hanzhang, H. Zi, R. Guang, Z. Ye, K. Miklos, O. Gyöorgy , W. Dewen, P. Zhenbin, L. Yonghua, C. Guangping, P. Ca ldwell, S. Ivory, F. Rab e, T. Xiaobao, A. Bruckner


Vergangene Termine